דלג לתוכן העמוד

רכז מתנדבים- 50% משרד השירותים החברתיים

מועצה מקומית חצור הגלילית

טופס הגשת מועמדות

מגדר
שירות צבאי/ לאומי: * שדה חובה
פרטי השכלה: * שדה חובה
שם הקורס/השתלמותשם המוסד/ארגוןמשך הלימודיםתאריך התחלהתאריך סיוםתעודה (יש/אין)
קורסים והשתלמויות מקצועיות * שדה חובה
שם הקורס/השתלמותשם המוסד/ארגוןמשך הלימודיםתאריך התחלהתאריך סיוםתעודה (יש/אין)

שפות:

עברית * שדה חובה
אנגלית * שדה חובה

יישומי מחשב, פרט/י:

OFFICE, WINDOWS
תוכנות אחרות רלוונטיות

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מתעסוקה אחרונה/נוכחית) * שדה חובה
שם מקום העבודההתפקידתאריך התחלהתאריך סיום/נוכחישכר/דרגהסיבת הפסקה
קרובי משפחה המועסקים במועצה: * שדה חובה
שם משפחה ושם פרטיהקרבהמחלקהשם התפקיד
המלצות:
שם הממליץתפקיד הממליץשם מקום העבודהטלפון
 
אני מציע/ה את מועמדותי, בצירוף קורות חיים - תעודת השכלה והמלצות, ומצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים.
 
Browser not supported
 

צירוף קבצים:

קו"ח, תעודות, המלצות, הסמכות, בהתאם לדרישות התפקיד.

 

 

מרכז מתנדבים ברשות מקומית

 

דרוג ודרגה: דירוג עו"ס (י"א- ט)      היקף משרה: 50%

כפיפות:  למנהל האגף או למי שהוסמך על ידו.

 

תואר התפקיד:

 • הכנת תכניות לקליטת מתנדבים והפעלתם למחלקה לשירותים חברתיים ולמוסדות
 • ממשלתיים וציבוריים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.
 • גיוס מתנדבים, ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי
 • פעילות סדירה של המתנדבים, תגמול מתנדבים ואחריות כי יינתן יעוץ מקצועי למתנדב
 • במידת הצורך.
 • הגדרת תפקידים של מתנדבים לאוכלוסיות נזקקות בשיתוף העובדים במחלקה לשירותים
 • חברתיים, ארגוני מתנדבים, מוסדות רווחה בתחום השיפוט של הרשות המקומית.
 • הכנת תכנית עבודה שנתית שתכלול: פרויקטים התנדבותיים קיימים, הדרכת ותגמול
 • מתנדבים, תקצוב הפעילות, פרסומים, הכנת דווח סיכום בסוף כל שנת תקציב על הפעילות
 • שנעשתה, והעברתו ליחידה להתנדבות.
 • קיום קשר עם כל הארגונים וקבוצת המתנדבים הפועלים ברשות המקומית בתחום הרווחה,
 • ריכוז מידע ותיאום פעילות בין הארגונים.
 • הכנות לשעת חירום של מערך המתנדבים, על פי אוגדן "משק לזמן חירום- אוגדן נהלים
 • בינתחומי לרשות המקומית" והפעלת מתנדבים על פי הנוהל בזמן חירום.
 • הכנת תכניות לשילוב נושא ההתנדבות בקרב עובדי המחלקה לשירותים חברתיים כדי לערוך
 • הדרכות לעובדים המקצועיים, להפעלה נכונה של מתנדבים.
 • ביטוח המתנדבים עפ"י הנחיות הב"ל והעברת רשימות מתנדבים ליחידה להתנדבות.
 • ייזום פרויקטים התנדבותיים בשיתוף מנהל מחלקת הרווחה והממונה המחוזית להתנדבות.
 • ייזום מבצעים לגיוס מתנדבים, לאירוח עולים חדשים ובודדים בחגים, מבצעי התרמה
 • ושותפות במבצעי היחידה להתנדבות.
 • דיווח שוטף לממונה המחוזי על פעילות מרכז המתנדבים.
 • ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

דרישות המשרה

 • עובד סוציאלי, או בעל תואר אקדמי, רצוי במדעי החברה או הרוח, או מורה מוסמך.
 • עדיפות לבעל ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה.
 • לעובד סוציאלי- רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.

לצורך הגשת מועמדות יש להגיש מסמכים נדרשים, להלן:

קורות חיים , תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה, המלצות אם קיימות.

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד יש למלא טופס דיגיטלי ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מתאריך 12/12/2021 בשעה 12:00

או למייל של הגב' לינוי חן שטרית:   ,linoy@hatzorg.co.il

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע ,מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף