דלג לתוכן

מכרז 1/2020 מתחם לשפיכת גזם

 

המועצה המקומית חצור הגלילית (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות להתקשרות קבלנית לביצוע בניית מתחם לשפיכת גזם והכל על פי תנאי מכרז זה. בהתאם לכתב הכמויות ומפרט, כמפורט בנספח א'.

את ההצעות יש להגיש כמפורט לעיל, עד ולא יאוחר מיום 25.2.2020 בשעה 12:00  (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").

סיור קבלנים חובה: 9.2.2020 בשעה 10.00 בבנין המועצה.

בדבר פרטים לפנות למר הרצל רנג'בר מנהל הרכש והמכרזים במועצה המקומית. פלאפון: 0505737734

מסמכי מכרז

 

שמעון סויסה

ראש המועצה