מכרז 2/2020 פרסום במקומונים

 

המועצה המקומית חצור הגלילית (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות לפרסום במקומונים המופצים בחצור הגלילית והסביבה בהתאם לכתב הכמויות ומפרט, כמפורט בנספח א'. המועצה מתבקשת להתקשר עם חברה ו/או חברות לפרסום במקומונים לתקופה למועצה ו/או למי מיחידותיה.

את ההצעות יש להגיש כמפורט לעיל, עד ולא יאוחר מיום 26.1.2020 בשעה 12:00  (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").

בדבר פרטים לפנות למר הרצל רנג'בר מנהל הרכש והמכרזים במועצה המקומית. פלאפון: 0505737734 

שמעון סויסה

ראש המועצה

 

למסמכי המכרז לחץ כאן