מכרז 25/19 הפעלת שוק עירוני

המועצה המקומית חצור הגלילית מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי הפעלת שוק עירוני בשטח המועצה כמפורט בחוזה המצורף למכרז ובמסמכי המכרז ובהתאם להוראות הרשויות המוסמכות.

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת מכרזים 16.12.19 בשעה 12.00

סיור קבלנים חובה – 3.12.2019 בשעה 11.00 במשרדי המועצה.

בדבר פרטים: הרצל רנג'בר מנהל רכש ומכרזים פלאפון: 0505737734

כתובת מייל: herzel125@gmail.com

שמעון סויסה

ראש המועצה

מסמך מצורף – לחץ כאן