תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2018

דברי הסבר

 

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן – הנוהל), שפורסם על ידי משרד הפנים, מסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת הרשויות המקומיות למוסדות ציבור, הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות, בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצב', כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית בהתאם לדיני השלטון המקומי.

מטרת הנוהל הינה לקדם, בתחום התמיכות, מינהל תקין, שוויון, שקיפות, חסכון ויעילות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות.

על פי הנוהל, לא תיתן רשות מקומית תמיכה אלא על פי תבחינים שאושרו על ידי מועצת הרשות, החייבים להיות ענייניים ושוויוניים ולהתחשב בצרכי האוכלוסיה, ובהתאם לנוהל מובאים התבחינים המפורטים להלן, הבאים להוסיף על האמור בהנחיות שבנוהל.

על פי הנוהל, יש להעמיד את התבחינים לעיון תושבי הרשות במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה.

 

 1. כללי:

א.          הרשות לא תיתן תמיכה אלא במסגרת תקציבה המאושר כדין.

ב.         בקשות לתמיכת המועצה יוגשו וידונו בהתאם לנוהל ויצורפו אליהן הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל.

ג.          התמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי תמיכה שונים הפועלים באותם תחומים.

ד.          בדיון בכל בקשה ובקשה ישקלו כל נסיבות הבקשה, תוך יישום שוויוני וענייני של התבחינים שנקבעו.

ה.         התמיכה תינתן רק עבור פעילות שוטפת אחת ולא תינתן כפל תמיכה.

 1. תנאי סף לקבלת תמיכה:

א.           בקשה לתמיכה רשאי להגיש רק מוסד ציבורי הקיים ופועל בתחום המועצה המקומית חצור הגלילית (אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום חצור הגלילית) ורק עבור פעילות המתקיימת בישוב חצור הגלילית.

ב.           במקרים חריגים – אם יוכיח מוסד ציבור הקיים ופועל מחוץ לחצור הגלילית כי הוא נותן שירותים גם לתושבי חצור הגלילית, ניתן יהיה  לדון בבקשתו תוך התחשבות בהיקף השירותים הניתן על ידו לתושבי חצור הגלילית.

ג.            "מוסד ציבורי" הינו גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות (אינו חברה ממשלתית חברה עירונית, חברת בת עירונית תאגיד עירוני או תאגיד עפ"י חוק), שפעילותו הינה במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים ולמטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה.

ד.           מוסד הציבור פועל בתחום חצור הגלילית שנה לפחות.

ה.           מועצת הרשות יכולה, מנימוקים שירשמו ולאחר קבלת חוות דעת הועדה המקצועית, להחליט כי יש מקום לחרוג מתנאי זה וליתן תמיכה גם למוסד הפועל זמן קצר מכך.

ו.            המוסד הגיש את בקשתו כדין לפי הוראות הנוהל בצירוף כל האישורים והמסמכים שנדרשו ע"י הנוהל הנ"ל ונתקבלה חוות דעת היחידה המקצועית (מחלקת גזברות),  בכתב, כי אכן הוצגו כל המסמכים הנדרשים.

 1. אמות מידה לקביעת היקף התמיכה:

א.           תמיכה במוסד ציבורי (ישירה או עקיפה) תאושר רק לשנת כספים אחת.

ב.           התמיכה במוסד הציבורי מוגבלת לשיעור שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת.

ג.            שיעור התמיכה במוסד ציבורי יקבע כך שסך התמיכה, בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו, בגינה.

ד.           בשיקולי ועדת התמיכות לעניין היקף התמיכה, תתחשב הוועדה:

1)       במספר הנהנים מפעילות המוסד.

2)       בהיקף השירותים הניתן ע"י אותו מוסד ציבורי לתושבי חצור הגלילית.

3)       באופי ותחומי הפעילות בהתייחס לתרומתה של הפעילות לקהילה בחצור הגלילית ובהתחשב בצרכי הקהילה ו/או חלקים מהקהילה בתחום בה נעשית הפעילות.

ה.           לא תאושר תמיכה אלא אם כן המועצה משוכנעת שקיימים כספים נוספים למימוש הפעילות, לשמה ניתנת התמיכה, ויש להביא בחשבון תמיכה בכסף, או בשווי כסף, שמבקש התמיכה מקבל ממקורות ציבוריים נוספים.

ו.            יש להביא בחשבון הוצאות לשכר ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים, ולהפחית תמיכה, בהתחשב בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.

ז.            המועצה תשים דגש על ניהול תקין של הגוף הנתמך ועל ניהול כספי יציב תוך ניצול מירבי של סכום התמיכה, ותעשה לסייע לגופים ציבוריים, הנמצאים במצוקה כלכלית, ככל שמטרותיהם תואמות את התבחינים, ותוודא שהשימוש המבוקש תואם את מטרות הגוף הנתמך.

ח.           המועצה תפעל ליצירת שוויון בין הצרכים של אוכלוסיות שונות ולשיפור מגוון ואיכות רמת השירות לתושבים.

ט.           מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובהתחשבות בשיקולים שפורטו לעיל כאמור, להלן יפורטו אמות מידה ביחס לתחומי פעילות ספציפיים, וזאת בהתחשב בסכום התמיכה אשר תוקצב בתקציב המועצה ביחס לכל תחום ותחום.

 1. פעילות בתחומי הרווחה:

א.           למוסדות ציבור התורמים (בתיאום עם מחלקת הרווחה במועצה) בצדקה ו/או בסלי מזון ו/או במתן ארוחות ו/או בכל דרך אחרת, למשפחות נזקקות בחצור הגלילית – בהתחשב בהיקף התרומות לתושבי חצור הגלילית.

ב.           למוסדות ציבור המעניקים שירותי גמ"ח (כולל השאלת ציוד רפואי ו/או אחר) – בהתחשב בהיקף שירותי הגמ"ח הניתן ע"י כל מוסד ציבור כנ"ל לתושבי חצור הגלילית.

ג.            למוסדות ציבור המבצעים פעילות ו/או מסייעים לתושבי חצור הגלילית הסובלים ממוגבלות פיסית ו/או נפשית, בהתחשב בהיקף הפעילות הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור בחצור הגלילית.

ד.           כל מוסד ציבור אחר הפועל בתחום הרווחה בחצור הגלילית – בהתחשב בהיקף הפעילות בחצור הגלילית ובתרומתה של הפעילות לקהילה בחצור הגלילית.

 1. פעילות בתחום התיירות:

התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום התיירות תחולק בין מוסדות ציבור הפועלים לעידוד התיירות בחצור הגלילית בהתחשב בתרומת מוסד הציבור לשיפור שירותי התיירות  ופיתוחם ובהתחשב בהיקף הפעילות הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור להבליט ולפרסם את חצור הגלילית כמוקד תיירות תרבות ונופש.

 1. פעילות בתחומי הספורט:

כללי

א.      המועצה המקומית חצור הגלילית מודעת לחשיבות פעילות הספורט העממית והתחרותי בישוב, והנהלת המועצה עושה מאמצים רבים לטפח את הפעילות הספורטיבית, תוך השקעת כספים רבים בתחום.

ב.      ילדים, בני נוער ומבוגרים בישוב עוסקים בענפי הספורט השונים באופן מאורגן ולא מאורגן, ובנוסף לכך רבים מתושבי העיר מגלים עניין רב בענפי הספורט בדרך של הגעה למשחקים כקהל עידוד ובדרך של מעקב צמוד באמצעי התקשורת השונים.

ג.        קיומן ופעילותן של קבוצות ספורט ייצוגיות בישוב, המתחרות בענפי הספורט המועדפים ע"פ תוכנית אב לספורט, מהווה מקור וגאווה לתושבי הישוב וליוקרתה ולדימויה של חצור הגלילית.

ד.      מטרת הרשות היא כי הישגי קבוצות הספורט בישוב יהוו מקור עידוד ותמריץ לתושבי היישוב לעסוק בספורט ומודל לחיקויי בקרב בני הנוער.

ה.             שיקולים מנחים לחלוקת תמיכות בתחום הספורט:

מטרת האמור במסמך זה להלן הינה לקבוע קריטריונים אחידים לחלוקת תקציב הספורט, ע"פ פרמטרים מוגדרים, המבטאים את סדר העדיפות של המועצה המקומית, תוך יצירת שוויון בחלוקת התקציב.

השיקולים המנחים את המועצה לחלוקת התמיכות מפורטים להלן:

1)       קביעת קריטריונים שוויוניים המבטאים את סדרי העדיפות היישובית, תוך מתן עידוד כספי להישגיות ומצוינות.

2)       יצירת זיקה בין התמיכה היישובית למידת התרומה לקהילה בחצור ולהישגיות האגודה.

3)       בחינת גודל ואופי האוכלוסיה באזור בו פועל הגוף המבקש וכן מספר התושבים האמורים להשתמש במטרת הבקשה.

4)       שימת דגש על ניהול תקין (ע"פ דרישות ועדת הספורט במועצה).

5)       בחינת מספר התושבים המאוגדים בגוף מבקש התמיכה.

6)       יצירת שוויון בין צרכי האוכלוסיות השונות לרבות תיקון אי שוויון מהעבר.

7)       ניהול כספי יציב של הגוף המבקש תמיכה, בחינת חיסכון כלכלי בהתנהלות הגוף המבקש עד כה וניצול מיטבי ומירבי של תקציב הגוף.

8)       שיפור מגוון איכות ורמת השירות לתושב ותרומה לתושבי הישוב.

9)       השימוש המבוקש ע"י הגוף תואם את מטרות הגוף ואי עשיית שימוש בתמיכה לפעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה התמיכה.

ו.        זכאות לקבלת תמיכה- תנאי סף:

1)       תמיכה תינתן לספורט ייצוגי בענפים קבוצתיים וכן לפעילות עממית.

2)       התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום חצור הגלילית או עבור שירותים הניתנים לתושבי חצור.

3)       המוסד המבקש תמיכה הוא " מוסד ציבורי" כהגדרתו בנוהל תמיכות. במקרה בו מדובר בעמותה – עמותה רשומה כדין.

ז.     קריטריונים לחלוקת תקציב הספורט לאגודות/עמותות

1)    התמיכה באגודות ספורט אלה תיקבע ע"פ הקריטריונים הבאים, בהתייחס לגופים אשר עומדים בתנאי הסף וע"פ ניקוד שינתן ע"י הועדה המקצועית, שתכלול מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש, מנהל אגף החינוך.

2)    הוועדה המקצועית תקבע את אמות המידה והניקוד לצורך חלוקת התמיכה ואלו יעודכנו מעת לעת.

3)    הקריטריונים ואמות המידה שישקלו לצורך חלוקת התמיכה הינם אלה:

 • מספר המשתתפים בפעילות וגילם.
 • היות כל המשתתפים בפעילות או רובם תושבי חצור הגלילית.
 • העניין הציבורי בפעילות.
 • רמת הליגה וסוגה (תחרותית/ייצוגית).
 • הצורך בתמיכה בענפי ספורט שונים ביישוב.

 1. פעילות בתחום הקהילה בחצור הגלילית:

א.  למוסד ציבור המהווה גרעין תורני – קבוצת משפחות של אנשי תורה וחינוך המתיישבים בישוב, כדי להקים בית מדרש מרכזי ללימודי יהדות, להתערות בישוב חצור הגלילית, ולקדם את תחומי החינוך, התרבות, והרווחה השונים בחצור הגלילית מתוך השקפת עולם  יהודית בהתחשב בהיקף הפרויקטים ו/או הפעילות הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור בחצור הגלילית.

ב.  לכל מוסד ציבור אחר הפועל בתחום הקליטה בחצור הגלילית להגדלת מס' התושבים בחצור הגלילית ו/או בעזרה בקליטת תושבים חדשים בקהילה, בהתחשב בהיקף הפעילות להגדלה ו/או לחיזוקה של הקהילה בחצור הגלילית.

 1. פעילות בתחומי חינוך:

התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום החינוך תחולק בין מוסדות ציבור הפועלים להפעלת מסגרות לימוד ו/או תכניות לימוד בתחום הפורמאלי והלא פורמאלי ו/או להכשרה מקצועית ו/או אקדמית ו/או להכשרה תורנית ו/או קדם צבאית, בהתחשב בהיקף ו/או באופי הפעילות הנעשית בחצור הגלילית, בהתחשב בסכומי תמיכה שמקבל אותו מוסד ציבור ממשרדי הממשלה השונים ומגופים ממשלתיים אחרים ובהתחשב באינטרס הישוב חצור הגלילית שהפעילות תבוצע בתחומו.

 1. פעילות בתחומי דת:

למוסדות ציבור הפועלים בחצור הגלילית למתן שירותי דת לתושבי חצור הגלילית עפ"י מס' הנהנים מהשירותים אותם מעניק אותו מוסד ציבור ובתרומתה של הפעילות לקהילה בחצור הגלילית

 1. פעילות בתחומי הבריאות:

למוסד ציבורי, המוכר ע"י משרד הבריאות, המעניק שירותי בריאות לתושבי חצור הגלילית, בהתחשב בהיקף ומגוון השירותים המוענקים ע"י אותו מוסד ציבור לתושבי חצור הגלילית.

טפסי בקשה לתמיכה לשנת 2018