המועצה המקומית חצור הגלילית מודיעה בזאת כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2020 למוסדות ציבור הפועלים בתחום המועצה המקומית חצור הגלילית למטרות בתחומים הבאים:

 • ספורט
 • אברכים
 • תמיכות בתחום הרווחה
 • תמיכות בתחום הבריאות
 • תמיכות לסטודנטים

והכל בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה.
נוסח התבחינים וטופס הבקשה נמצאים באתר האינטרנט של המועצה המקומית חצור הגלילית בכתובת il.co.hatzorg://http ובעמוד הפייסבוק של המועצה המקומית חצור הגלילית וכן ניתן לעיין בהם ולקבל העתק מהם במשרדו של מנכ"ל המועצה.
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה באחד מהתחומים דלעיל בלבד ע"פ התבחינים, מוזמן להגיש בקשה לתמיכה, שתידון על ידי ועדת התמיכות של המועצה.
את הבקשות יש להגיש בכתב למשרד מנכ"ל המועצה בליווי כל המסמכים הנדרשים ולאחר מילוי כל הפרטים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה.
המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה הוא – 2020/02/26.

תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

1 .בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל. בקשות אשר יגיעו באיחור ידחו ללא דיון.
2 .המועצה תקיים את הליך הדיון בבקשות בהתאם ל"נוהל התמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד )2006/4 )ואשר ניתן לראותו באתר האינטרנט של משרד הפנים.
3 .בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על ידי מוסד ציבור כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח )להלן – המבקש(, ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן. תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב, ולפי תבחיני התמיכה.
4 .המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה, הן לגבי מטרה אחת והן לגבי כל המטרות.
5 .היה ויפנו מספר מבקשים בבקשת תמיכה למטרה אחת, יחולק התקציב המיועד לאחר שקלול של תבחיני המשנה למטרה זו.

שגב עייש
מנכ"ל המועצה המקומית חצור הגלילית

המועצה המקומית חצור הגלילית 

תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2020

דברי הסבר

 1. בחודש אוגוסט 2006 פורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").
 2. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אומנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיו"ב.
 3. מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות מינהל תקין, שוויון, שקיפות, חסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.
 4. תמיכה – הינה מתן טובת הנאה, כספית ושאיננה כספית בין כתמיכה ישירה ובין כתמיכה עקיפה.
  • תמיכה ישירה – תמיכה כספית לטובת פעילות, בניה או פיתוח, למימוש ערבות או למתן הלוואה.
  • תמיכה עקיפה – תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף, לרבות מתן ערבות, רשות שימוש במתקני המועצה, השתתפות בעלויות דיוור, הקצאת כוח אדם, מתן זכות שימוש במבנה או במקרקעין שאינו בבחינת הקצאה.
 5. כמו כן, קובע הנוהל כי הרשות המקומית לא תיתן תמיכה, אלא על פי תבחינים שנקבעו על פי הנוהל. על התבחינים להיות ענייניים, שוויוניים ולהתחשב בצרכי האוכלוסייה ברשות המקומית ובצורך במתן שירותים לכל חלקי האוכלוסייה.
 6. עפ"י הנוהל תוקם וועדה מקצועית (להלן: "הוועדה המקצועית" או "ועדת התמיכות") המורכבת ממנכ"ל הרשות המקומית או נציגו, גזבר הרשות המקומית או נציגו, והיועץ המשפטי של הרשות המקומית או נציגו. וועדה זו תדון בבקשות לתמיכה ותמליץ למועצת העיר על שיעור התמיכה לכל בקשה בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא התמיכה.
 7. היקף התמיכות יהא בהתאם לתקציב התמיכות השנתי המאושר של המועצה ובהתאם לנושאים שנקבעו בתקציב, אם כי ניתן יהיה להוסיף עליהם ו/או לשנותם בהתאם להחלטת מועצת העיר.
 8. התמיכה תינתן למוסד מבקש התמיכה (להלן: "המוסד" או "הגוף") בגין ועבור פעילות המתקיימת בתחומה של העיר ו/או בגין שירותים הניתנים לתושבי העיר או עבורם במוסד ארצי.
 9. אין במסמך זה בכדי לגרוע מהוראות נוהל משרד הפנים אלא להוסיף עליהן בלבד.
 10. הגשת בקשה לתמיכה תעשה אך ורק באמצעות מילוי "חוברת בקשה לתמיכה" לשנה הרלוונטית, המופיעה באתר האינטרנט העירוני. בין הסעיפים בחוברת התמיכה, יהיה סעיף המוקדש לתוכנית העבודה של אותה עמותה נתמכת לשנה שבה מיועדת התמיכה.
 11. היקף התמיכה לא יעלה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת של המוסד, אלא אם יוחלט אחרת במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו ובכל מקרה תוגבל תמיכת המועצה לשיעור שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת. שיעור התמיכה ייקבע כך שסכום התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של המוסד, לא יעלה על כלל הוצאותיו בגין הפעילות הנתמכת.
 12. ככל שיידרש לכך על ידי המועצה, המוסד הנתמך מתחייב לציין ולאזכר את דבר קבלת התמיכה מאת המועצה בפרסום ו/או פעילות אשר יצאו אל הפועל. עמותה שמקבלת תמיכה מהמועצה שלא תפרסם כנדרש על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, תיגרע ממנה התמיכה באותה שנה גם אם הדבר יצריך החזר כספים.
 13. יודגש, כי מאחר והמועצה רואה חשיבות רבה בניהול התקין של העמותות, לרבות הניהול הכספי וקיום כיסוים ביטוחיים תקינים. המועצה תהא רשאית להשתמש בכספי התמיכות גם לשם מימוש מטרות אלה, ככל שיידרש.
 14. כל פעילות שהמועצה יכולה לבצע בכוחות עצמה, תעשה תמיד בעדיפות על ידי העיריה ולא תינתן תמיכה לעמותות במקום הוצאת מכרז כדין. אלא אם כן הפעילות משמשת כהמשך ישיר בפעילות באותו התחום ומבוצעת על ידי גורמים ארציים בתחום זה.
 15. מוסד החייב כספים למועצה, יקוזזו כספים אלו מכספי התמיכה אלא אם החליטה מועצת העיר אחרת מטעמים שיירשמו.
 16. אפליה מתקנת – במקום שקיים ספק לפגיעה בעמותות נשים, תבצע וועדת התמיכות אפליה מתקנת על פי שיקול דעתה.
 17. בחוברת התמיכה צריכה להיכתב הצהרה שבקרב מנהלי העמותה, אין מנהל ואו מורשה חתימה אשר בתקופה של 7 שנים שקדמה למועד הגשת הבקשה הורשע בפסק דין חלוט בעבירה של חטא או פשע .
 18. בקשת עמותה שמנהל ואו מורשה חתימה בה נמצא בקשרי משפחה או בקשרים עסקיים ו/או קשרים אחרים, עם בכירי מועצה או נבחרי ציבור, תובא לאישור מליאת המועצה לבחינת ניגוד עניינים ואישור התמיכה בה יתבצע בהצבעה פרטנית בתמיכת רוב חברי המועצה.
 19. התמיכה תינתן רק עבור פעילות שוטפת אחת ולא תינתן כפל תמיכה.
 20. התמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי תמיכה שונים הפועלים באותם תחומים.
 21. בדיון בכל בקשה ובקשה ישקלו כל נסיבות הבקשה, תוך יישום שוויוני וענייני של התבחינים שנקבעו.
 22. מאחר ותקציב המועצה לשנת 2020, שכבר אושר על ידי מליאת המועצה והועבר לאישור משרד הפנים, כולל סעיף תקציבי המאפשר בשנת 2020 מתן תמיכה בתחום הספורט, תמיכות לאברכים, תמיכות בתחום הרווחה, תמיכות בתחום הבריאות ותמיכות לסטודנטים בלבד, יהיה ניתן להגיש בקשות לתמיכה בשנה זו רק בתחום הספורט, האברכים, הבריאות, הרווחה והסטודנטים ולא בשום תחום אחר וכל בקשה אחרת לא תידון.

תנאי סף לקבלת תמיכה:

תנאי הסף, המפורטים להלן, הינם תנאים מוקדמים לזכאות בתמיכה בכלל ולהיקפה בפרט ורק לאחר עמידה בהם יבחן כל מוסד המבקש תמיכה בהתאם לתנאים הפרטניים שנקבעו לכל אחד מנושאי התמיכה השונים.

 1. על המוסד מבקש התמיכה להיות תאגיד רשום בישראל, הפועל שלא למטרות רווח ולטובת הקהילה ולהיות מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל משרד הפנים.

"מוסד ציבורי" הינו גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות (אינו חברה ממשלתית חברה עירונית, חברת בת עירונית תאגיד עירוני או תאגיד עפ"י חוק), שפעילותו הינה במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים ולמטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה.

 1. בקשה לתמיכה רשאי להגיש רק מוסד ציבורי הקיים ופועל בתחום המועצה המקומית חצור הגלילית (אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום חצור הגלילית) ורק עבור פעילות המתקיימת בישוב חצור הגלילית.
 2. על המוסד מבקש התמיכה לפעול לפחות 24 חודשים קלנדריים מלאים לפני הגשת הבקשה. מובהר כי מדובר בפעילות בפועל ולא כעמותה פתוחה שאינה פעילה.
 3. על המוסד מבקש התמיכה להיות תאגיד רשום בישראל, הפועל שלא למטרות רווח ולטובת הקהילה ולהיות מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל משרד הפנים.
 4. המועצה תהיה רשאית במקרים חריגים ליתן תמיכה למוסד הקיים והפועל מחוץ לתחומה המוניציפלי, אם הוכח לה כי אותו מוסד נותן שירותים גם לתושבי העיר וזאת בין היתר, מתוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים לתושבי העיר.
 5. התמיכה תינתן למוסד ציבור הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט המועצה לאחר קבלת המלצת הוועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
 6. מועצת הרשות יכולה, מנימוקים שירשמו ולאחר קבלת חוות דעת הועדה המקצועית, להחליט כי יש מקום לחרוג מתנאי זה וליתן תמיכה גם למוסד הפועל זמן קצר מכך.
 7. המוסד הגיש את בקשתו כדין לפי הוראות הנוהל בצירוף כל האישורים והמסמכים שנדרשו ע"י הנוהל הנ"ל ונתקבלה חוות דעת היחידה המקצועית (מחלקת גזברות), בכתב, כי אכן הוצגו כל המסמכים הנדרשים.
 8. סכום התמיכה הכולל למוסד לא יעלה על המותר על פי חוזר המנכ"ל לעניין התמיכות.

אמות מידה לקביעת היקף התמיכה:

 1. תמיכה במוסד ציבורי (ישירה או עקיפה) תאושר רק לשנת כספים אחת.
 2. שיעור התמיכה במוסד ציבורי יקבע כך שסך התמיכה, בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו, בגינה.
 3. בשיקולי ועדת התמיכות לעניין היקף התמיכה, תתחשב הוועדה:
  • במספר הנהנים מפעילות המוסד.
  • בהיקף השירותים הניתן ע"י אותו מוסד ציבורי לתושבי חצור הגלילית.
  • באופי ותחומי הפעילות בהתייחס לתרומתה של הפעילות לקהילה בחצור הגלילית ובהתחשב בצרכי הקהילה ו/או חלקים מהקהילה בתחום בה נעשית הפעילות.
 4. לא תאושר תמיכה אלא אם כן המועצה משוכנעת שקיימים כספים נוספים למימוש הפעילות, לשמה ניתנת התמיכה, ויש להביא בחשבון תמיכה בכסף, או בשווי כסף, שמבקש התמיכה מקבל ממקורות ציבוריים נוספים.
 5. יש להביא בחשבון הוצאות לשכר ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים, ולהפחית תמיכה, בהתחשב בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.
 6. המועצה תשים דגש על ניהול תקין של הגוף הנתמך ועל ניהול כספי יציב תוך ניצול מירבי של סכום התמיכה, ותעשה לסייע לגופים ציבוריים, הנמצאים במצוקה כלכלית, ככל שמטרותיהם תואמות את התבחינים, ותוודא שהשימוש המבוקש תואם את מטרות הגוף הנתמך.
 7. המועצה תפעל ליצירת שוויון בין הצרכים של אוכלוסיות שונות ולשיפור מגוון ואיכות רמת השירות לתושבים.
 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובהתחשבות בשיקולים שפורטו לעיל כאמור, להלן יפורטו אמות מידה ביחס לתחומי פעילות ספציפיים, וזאת בהתחשב בסכום התמיכה אשר תוקצב בתקציב המועצה ביחס לכל תחום ותחום.

פעילות בתחומי הרווחה:

 1. למוסדות ציבור התורמים (בתיאום עם מחלקת הרווחה במועצה) בצדקה ו/או בסלי מזון ו/או במתן ארוחות ו/או בכל דרך אחרת, למשפחות נזקקות בחצור הגלילית – בהתחשב בהיקף התרומות לתושבי חצור הגלילית.
 2. למוסדות ציבור המעניקים שירותי גמ"ח (כולל השאלת ציוד רפואי ו/או אחר) – בהתחשב בהיקף שירותי הגמ"ח הניתן ע"י כל מוסד ציבור כנ"ל לתושבי חצור הגלילית.
 3. למוסדות ציבור המבצעים פעילות ו/או מסייעים לתושבי חצור הגלילית הסובלים ממוגבלות פיסית ו/או נפשית, בהתחשב בהיקף הפעילות הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור בחצור הגלילית.
 4. כל מוסד ציבור אחר הפועל בתחום הרווחה בחצור הגלילית – בהתחשב בהיקף הפעילות בחצור הגלילית ובתרומתה של הפעילות לקהילה בחצור הגלילית.

פעילות בתחום התיירות:

 1. התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום התיירות תחולק בין מוסדות ציבור הפועלים לעידוד התיירות בחצור הגלילית בהתחשב בתרומת מוסד הציבור לשיפור שירותי התיירות ופיתוחם ובהתחשב בהיקף הפעילות הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור להבליט ולפרסם את חצור הגלילית כמוקד תיירות תרבות ונופש.

פעילות בתחומי הספורט:

כללי

 1. המועצה המקומית חצור הגלילית מודעת לחשיבות פעילות הספורט העממית והתחרותי בישוב, והנהלת המועצה עושה מאמצים רבים לטפח את הפעילות הספורטיבית, תוך השקעת כספים רבים בתחום.
 2. ילדים, בני נוער ומבוגרים בישוב עוסקים בענפי הספורט השונים באופן מאורגן ולא מאורגן, ובנוסף לכך רבים מתושבי העיר מגלים עניין רב בענפי הספורט בדרך של הגעה למשחקים כקהל עידוד ובדרך של מעקב צמוד באמצעי התקשורת השונים.
 3. קיומן ופעילותן של קבוצות ספורט ייצוגיות בישוב, המתחרות בענפי הספורט המועדפים ע"פ תוכנית אב לספורט, מהווה מקור וגאווה לתושבי הישוב וליוקרתה ולדימויה של חצור הגלילית.
 4. מטרת הרשות היא כי הישגי קבוצות הספורט בישוב יהוו מקור עידוד ותמריץ לתושבי היישוב לעסוק בספורט ומודל לחיקויי בקרב בני הנוער.

שיקולים מנחים לחלוקת תמיכות בתחום הספורט:

 1. מטרת האמור במסמך זה להלן הינה לקבוע קריטריונים אחידים לחלוקת תקציב הספורט, ע"פ פרמטרים מוגדרים, המבטאים את סדר העדיפות של המועצה המקומית, תוך יצירת שוויון בחלוקת התקציב.
 2. השיקולים המנחים את המועצה לחלוקת התמיכות מפורטים להלן:
  • קביעת קריטריונים שוויוניים המבטאים את סדרי העדיפות היישובית, תוך מתן עידוד כספי להישגיות ומצוינות.
  • יצירת זיקה בין התמיכה היישובית למידת התרומה לקהילה בחצור ולהישגיות האגודה.
  • בחינת גודל ואופי האוכלוסיה באזור בו פועל הגוף המבקש וכן מספר התושבים האמורים להשתמש במטרת הבקשה.
  • שימת דגש על ניהול תקין (ע"פ דרישות ועדת הספורט במועצה).
  • בחינת מספר התושבים המאוגדים בגוף מבקש התמיכה.
  • יצירת שוויון בין צרכי האוכלוסיות השונות לרבות תיקון אי שוויון מהעבר.
  • ניהול כספי יציב של הגוף המבקש תמיכה, בחינת חיסכון כלכלי בהתנהלות הגוף המבקש עד כה וניצול מיטבי ומירבי של תקציב הגוף.
  • שיפור מגוון איכות ורמת השירות לתושב ותרומה לתושבי הישוב.
  • השימוש המבוקש ע"י הגוף תואם את מטרות הגוף ואי עשיית שימוש בתמיכה לפעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה התמיכה.
 • זכאות לקבלת תמיכה בספורט- תנאי סף:
 1. תמיכה תינתן לספורט ייצוגי בענפים קבוצתיים וכן לפעילות עממית.
 2. התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום חצור הגלילית או עבור שירותים הניתנים לתושבי חצור.
 3. המוסד המבקש תמיכה הוא "מוסד ציבורי" כהגדרתו בנוהל תמיכות. במקרה בו מדובר בעמותה – עמותה רשומה כדין.
 • קריטריונים לחלוקת תקציב הספורט לאגודות/עמותות
 1. התמיכה באגודות ספורט אלה תיקבע ע"פ הקריטריונים הבאים, בהתייחס לגופים אשר עומדים בתנאי הסף וע"פ ניקוד שינתן ע"י הועדה המקצועית, שתכלול מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש, מנהל אגף החינוך.
 2. הוועדה המקצועית תקבע את אמות המידה והניקוד לצורך חלוקת התמיכה ואלו יעודכנו מעת לעת.
 3. הקריטריונים ואמות המידה שישקלו לצורך חלוקת התמיכה הינם אלה:
  • מספר המשתתפים בפעילות וגילם.
  • היות כל המשתתפים בפעילות או רובם תושבי חצור הגלילית.
  • העניין הציבורי בפעילות.
  • רמת הליגה וסוגה (תחרותית/ייצוגית).
  • הצורך בתמיכה בענפי ספורט שונים ביישוב.

פעילות בתחום הקהילה בחצור הגלילית:

 1. למוסד ציבור המהווה גרעין תורני – קבוצת משפחות של אנשי תורה וחינוך המתיישבים בישוב, כדי להקים בית מדרש מרכזי ללימודי יהדות, להתערות בישוב חצור הגלילית, ולקדם את תחומי החינוך, התרבות, והרווחה השונים בחצור הגלילית מתוך השקפת עולם יהודית בהתחשב בהיקף הפרויקטים ו/או הפעילות הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור בחצור הגלילית.
 2. לכל מוסד ציבור אחר הפועל בתחום הקליטה בחצור הגלילית להגדלת מס' התושבים בחצור הגלילית ו/או בעזרה בקליטת תושבים חדשים בקהילה, בהתחשב בהיקף הפעילות להגדלה ו/או לחיזוקה של הקהילה בחצור הגלילית.
 3. למוסד ציבורי המהווה גרעין סטודנטים התומך בהתיישבות של סטודנטים בחצור ופועל לצמצום הגירה שלילית של תושבי חצור בכלל וצעירים עד גיל 35 בפרט. כחלק מכך המוסד פועל בתחומי הקהילה, התרבות והאומנות ופועל ליצירת גרעיני צעירים הפעילים בקהילה והתורמים לחיי הקהילה ולחוסן קהילתי בחצור הגלילית.

פעילות בתחומי חינוך:

 1. התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום החינוך תחולק בין מוסדות ציבור הפועלים להפעלת מסגרות לימוד ו/או תכניות לימוד בתחום הפורמאלי והלא פורמאלי ו/או להכשרה מקצועית ו/או אקדמית ו/או להכשרה תורנית ו/או קדם צבאית, בהתחשב בהיקף ו/או באופי הפעילות הנעשית בחצור הגלילית, בהתחשב בסכומי תמיכה שמקבל אותו מוסד ציבור ממשרדי הממשלה השונים ומגופים ממשלתיים אחרים ובהתחשב באינטרס הישוב חצור הגלילית שהפעילות תבוצע בתחומו.

 פעילות בתחומי דת ותמיכה באברכים:

 1. המועצה תעניק תמיכות למוסדות ציבור ועמותות אשר עוסקים בארגון שיעורי תורה והרצאות דת ומסורת ישראל. המועצה תעניק תמיכות לעמותות מכל הזרמים, העוסקות בארגון שיעורי תורה ונושאי דת, אשר הוכיחו מעורבות קהילתית בשנת הכספים החולפת ומקיימים חיי קהילה פעילים בתחומי חצור הגלילית.
 2. תמיכה תינתן למוסד אשר מפעיל מסגרת חינוכית דתית ושיעורי דת בתחומי חצור הגלילית ובה חברים ומתפללים תושבי המועצה ו/או למוסדות ציבור הפועלים כ"מסגרת חינוכית" משמע מהווים מסגרת לימודים דתית המאפשרת למעוניין להגיע להסמכה רבנית או שחיטה וכד' מגיל 17 ומעלה.
 3. הפעילות התורנית בעיר תבחן על פי אמות המידה של היקף הפעילות הציבורית-תורנית, גודל התקציב לפעילות זו ואופי הפעילות.
 4. המועצה תעניק תמיכות לעמותות התומכות באברכים המאושרים ע"י אגף בכיר למוסדות תורניים של משרד החינוך בלבד. על העמותות להעביר רשימה מאושרת על ידי האגף הנ"ל לגוף הבודק המקצועי במועצה לטובת קבלת אישור.
 5. המועצה תעניק התמיכות על פי מפתח קבוע בסכום שווה שיוחלט על ידי ועדת תמיכות עבור כל אברך, כאשר כל מוסד יקבל התמיכה בהתאם למספר האברכים הלומדים בו בהתאם לאישור משרד החינול. כל זאת, בכל מקרה, עד לסכום התקציב המאושר.

פעילות בתחומי הבריאות:

 1. למוסד ציבורי, המוכר ע"י משרד הבריאות, המעניק שירותי בריאות לתושבי חצור הגלילית, בהתחשב בהיקף ומגוון השירותים המוענקים ע"י אותו מוסד ציבור לתושבי חצור הגלילית.

תחולה

 1. התבחינים יחולו על חלוקת תמיכות ע"י המועצה בשנת הכספים 2020 והם נתונים לשינוי בכל שנה, על פי מדיניות המועצה כפי שתקבע.