המועצה המקומית חצור הגלילית מודיעה בזאת כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2022 למוסדות ציבור הפועלים בתחום המועצה המקומית חצור הגלילית למטרות בתחומים הבאים:

  • אברכים
  • תמיכות בתחום הרווחה
  • תמיכות בתחום הבריאות
  • תמיכות לסטודנטים

והכל בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה.
נוסח התבחינים וטופס הבקשה נמצאים באתר האינטרנט של המועצה המקומית חצור הגלילית בכתובת il.co.hatzorg://http  וכן ניתן לעיין בהם ולקבל העתק מהם במשרדו של מנכ"ל המועצה.
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה באחד מהתחומים דלעיל בלבד ע"פ התבחינים, מוזמן להגיש בקשה לתמיכה, שתידון על ידי ועדת התמיכות של המועצה.
את הבקשות יש להגיש בכתב למשרד מנכ"ל המועצה בליווי כל המסמכים הנדרשים ולאחר מילוי כל הפרטים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה. כן ניתן להגיש את הבקשה ולצרף הטפסים באופן מקוון בקישור להלן.
המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה הוא – 17/11/2022.

תבחינים לחלוקת תמיכות 2022.pdf

 

טופס בקשה מקוון

https://www.hatzorg.co.il/257/